Phòng Chỉ đạo tuyến

Trang chủ / Các phòng chức năng / Phòng Chỉ đạo tuyến

Phòng Chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học

03/04

2019

* Lãnh đạo :

* Chức năng nhiệm vụ :

   - Tổ chức NCKH, tổ chức hội nghị khoa học, hội thảo chuyên môn trong Bệnh viện

   - Chỉ đạo tuyến

   - Đào tạo

   - Hợp tác quốc tế

* Thành tích

-           Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế: Năm 2010, 2015.                                                 
  Bằng khen của Chủ Tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng: Năm 2013.
Số đề tài NCKH:

 + Cấp thành phố: 01

 + Cấp cơ sở: 04

-           Hội nghị khoa học: 2008, 2009,2013, 2015,2018.

-          Chỉ đạo tuyến: Chuyển giao công nghệ theo kế hoạch, hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu

-          Đào tạo: Tổ chức các lớp đào tạo tại chỗ tại Bệnh viện và cho các tuyến trong thành phố.

Một số hình ảnh:
 
Giới thiệu
Hỗ trợ online/Đặt khám